• Адистат
  • Диплом
  • Гадаад пасспорт
  • 3,5х4,5 цээж зураг
  • Бүртгэлийн хураамж $100 ам.доллар