Гадаад паспорт

Бүртгэлийн хураамж: $330 синга.доллар