$100  ам.доллар /хөтөлбөрийн үндсэн үнэнд багтсан/