Дараах чиглэлүүдээс мэргэжлээ нарийвчлан  сонгон суралцах боломжтой.

  • Эдийн засаг
  • Бизнес
  • Хууль эрх зүй
  • Нийгэм судлал
  • Эрүүл мэнд
  • Хөдөө аж ахуй
  • Инженер
  • Компьютерийн шинжлэх
  • Урлаг