Сургуулийн сонголт болон сургуулиас хамааран төлбөр  харилцан адилгүй байна.

Cургалтын төлбөр: ойролцоогоор жилийн  $2000 USD

Байрны төлбөр: жилийн $800 -1000 USD