Бакалавр:

Коллежийн төлбөр: Дунджаар жилийн $6500-10000 ам.доллар

Их сургуулийн төлбөр: Дунджаар жилийн $25000-35000 ам.доллар

 

Магистр:  Дунджаар жилийн $11000-25000 ам.доллар

Доктор: Дунджаар жилийн $25000-30000 ам.доллар