Чехийн их дээд сургуульд 100% тэтгэлэгтэй сурахын тулд их сургуулийн зүгээс эхний жилд заавал хэлний бэлтгэл ангийг санал болгож байгаа юм. Цаашид ямар хэл дээр хичээл үзэхээсээ шалтгаалан Англи эсвэл Чех гэсэн сонголттойгоор хэлний бэлтгэл хийх юм. Уг хэлний бэлтгэлд их дээд сургуульд элсэн ороход шаардагдах элсэлтийн шалгалтанд давхар бэлддэг. Оюутан хүссэн ангидаа суралцах боломжтой.

 

Их сургуульд  элсэх академик шалгуур:

 

  • Бакалаврт: Адистатны голч дүн 70С дээш байх
  • Магистарт: Бакалаврын дипломны голч дүн 2.4 дээш байх
  • Докторт: Дипломны голч дүн 3.0 дээш байх
  • Хэлний шалгуур: Академик