Чехийн Праг хотноо Чехийн Техникийн Их Сургуулийн дэргэдэх MSM Academy-д Англи болон Чех хэлний аль нэгийг сонгон суралцсанаар цаашид ямар хэл дээр академик хөтөлбөрөө үзэх вэ гэдгийг тодорхойлж буй хэрэг юм.

Бүх мэргэжил Чех хэл дээр 100% төлбөргүй заагдах ба Англи хэл дээр сонгосон зарим хөтөлбөр мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалж багахан хэмжээний төлбөртэй байж болно. Энэ талаар манай оффистой холбогдож мэдээлэл аваарай.