Бакалаврт: Адистатны голч  дүн 70С дээш байх

Магистарт: Бакалаврын дипломны голч дүн 2.4 дээш байх

Докторт: Дипломны голч дүн 3.0 дээш байх

Хэлний шалгуур: Шаардлагагүй