Их сургуулийн хувьд: Намар Өвлийн элсэлт байгаа.

Хэлний бэлтгэлийн хувьд: Улирал тутамд элсэлт авна.